Regulamin Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej

DKS w Rzeszowie ma swój regulamin zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego. Reguluje on funkcjonowanie Domu i jego mieszkańców. Oto fragment tego regulaminu.

STATUS, MISJA I CEL DOMU

§ 1

1. Dom Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej, zwany dalej Domem, znajduje się przy ul. Słocińskiej 3 w Rzeszowie i jest własnością Diecezji Rzeszowskiej. Został wybudowany staraniem pierwszego Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego i kapłanów.  Rozpoczął swą działalność w 2003 r.

2. Celem Domu jest zapewnienie godnego przeżywania starości i choroby przez kapłanów Diecezji Rzeszowskiej, których stan zdrowia lub inne przyczyny nie pozwalają im pozostać w parafii.

§ 2

Dom jest utrzymywany przez Diecezję Rzeszowską: kapłanów i wiernych oraz przez wpłaty kapłanów w nim mieszkających i darowizny osób i instytucji.

§ 3

Zamieszkanie w Domu jest możliwe tylko za zgodą Biskupa Rzeszowskiego

 1. DYREKTOR I RADA DOMU

§ 4

1. Domem zarządza Dyrektor Domu Księży Seniorów, zwany dalej dyrektorem,  mianowany przez Biskupa Rzeszowskiego.

2. Zadaniem dyrektora jest troskliwa opieka nad księżmi zamieszkującymi w Domu, pomoc w tworzeniu braterskiej atmosfery kapłańskiej i opieka nad chorymi kapłanami. Do jego obowiązków należy także administrowanie budynkiem i gruntami przynależącymi do Domu Księży Seniorów.

§ 5

Pomocą dyrektorowi, zwłaszcza w sprawach służących dobru wspólnoty oraz wyrażających opinie i proponujących nowe inicjatywy służy Rada Domu wybierana corocznie spośród mieszkańców Domu, składająca się z trzech księży i przełożonej sióstr pracujących w Domu. Radzie tej przysługuje tylko głos doradczy.

                                                                       § 6

Dla budowania wspólnoty kapłańskiej, dyrektor organizuje spotkania kapłanów zamieszkujących w Domu. W czasie spotkań omawiane są bieżące sprawy i wydarzenia. Mogą odbywać się także spotkania z zaproszonymi gośćmi.

§ 7

Dyrektor dba o finanse domu i jest  zobowiązany do składania rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności Domu w kurii diecezjalnej do 31 stycznia.

 1. PRZYJMOWANIE DO DOMU KSIĘŻY SENIORÓW

§ 8

 1. Przyjęcie kapłana na mieszkanie do Domu następuje na podstawie decyzji Biskupa Rzeszowskiego.
 2. Mieszkanie wyznacza dyrektor Domu. Ze względu na bezpieczeństwo dyrektorowi przysługuje prawo do posiadania zapasowych kluczy do przydzielonych mieszkań pensjonariuszy przez cały czas ich użytkowania.
 3. Przed zamieszkaniem lokalu mieszkaniec przedkłada dyrektorowi Domu:
  1. dowód osobisty dla potrzeb ewidencji,
  1. dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia lub dotychczasowego leczenia;
  1. nazwiska i adresy osób, które należy zawiadomić na wypadek ciężkiej choroby lub śmierci;
 • nazwisko i adres osoby, która została wyznaczona przez emeryta na wykonawcę testamentu;
  • aktualny własnoręcznie napisany testament zdeponowany w zapieczętowanej przez siebie kopercie, na której dyrektor Domu umieszcza pieczęć, datę złożenia i odnotowuje w specjalnej księdze.

Fragmenty regulaminu DKS w Rzeszowie